big-1

Arena Syd - personligt

Prisen for medlemsskabet er DKK 125,00 kroner årligt. Depositum DKK 0,00. . Opsigelse er løbende årligt + 0 Timer, dog tidligst til udløb 31/10/2023 (mindstepris DKK 0,00) (Næste opkrævning DKK 125,00)


DKK 125,00

Handelsbetingelser Arena Syd

Handelsbetingelser

 

Arena Syd

Idrætsvej 3

6580 Vamdrup

E-mail: info@arenasyd.dk

CVR-nr.: 33218710

 

____________________________________________________________

Betingelser & Vilkår

Nedenstående betingelser gælder for alle ydelser leveret af Arena Syd, til danske kunder.

Aftaleindgåelse

Endelig aftale mellem kunden og Arena Syd anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på Arena Syd`s server. Arena Syd sender snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, kundens navn og adresse, betalingsmåde samt en oversigt over de bestilte ydelser.

Ydelser

Arena Syd tilbyder primært tjenesteydelser, men der kan være arrangementer eller andre ydelser, hvortil kunden har mulighed for at tilkøbe fysiske varer. Der gælder forskellige betingelser for disse jf. nedenstående.

Priser

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Der tages forbehold for prisfejl på hjemmesiden.

Biydelser og tilgift

Såfremt der er tilvalgt biydelser til hovedydelsen, vil værdien af disse, klart og tydeligt fremgå af Arena Syd`s hjemmeside. Såfremt biydelsen ikke repræsenterer en egentlig værdi, vil det fremgå heraf og varen vil betragtes som værende en markedsføringsmæssig tilgift. Betaling for fysiske varer, vil ske samtidig med betaling for hovedydelsen.

Såfremt der medfølger gratis ydelser i aftalen med Arena Syd, er disse ej omfattet af fortrydelsesret og er alene en accessorisk ydelse tilknyttet hovedleverancen, der betragtes som værende tilgift. Der tages forbehold for leverandørsvigt, udgået modeller, begrænset lager m.v.

Fysiske varer

Ved køb af fysiske varer i forbindelse med køb af tjenesteydelser, fremgår leveringstiden af faktura, hvis intet fremgår, vil varen blive udleveret på arrangements datoen. Det følger af købelovens regler, at der følger 24 måneders reklamationsret på køb af fysiske varer. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Reklamationen skal ske rettidigt, reklamation der sker 2 måneder efter manglen er opdaget, er rettidig. Der refunderes rimelige dokumenterede fragtomkostninger.

Dokumentation

Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, idet denne skal fremvises ved reklamation. Der fremsendes ikke en papirbaseret faktura.

Betalingsvilkår- og muligheder

Såfremt det er muligt at betale ved faktura, fremgår det klart og tydeligt på hjemmesiden og betaling sker jf. betalingsbetingelser på faktura.

Orientering

Hvis der sker ændringer i den bestilte ydelse, underretter Arena Syd snarest muligt kunden herom pr. e-mail.

Fortrydelse

Der ydes ingen fortrydelsesret på Arena Syd`s tjenesteydelse, da disse ikke er omfattet af fortrydelsesretten jf. Forbrugeraftaleloven.

Fortrydelsesretten omfatter dog ikke specialfremstillet varer, kost eller andre let fordærvelige varer. Såfremt der er købt fysiske varer der er omfattet af fortrydelsesretten, er denne betinget af, at varen returneres i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen. Fortrydelsesretten gælder dog tillige, hvis varen er beskadiget eller forringet inden tilbageleveringen og kunden kan påvise, at dette ikke skyldes forsømmelse eller uagtsomhed fra kundens side. Tilbagelevering skal ske på Arena Syd`s nævnte adresse, eller ved at indlevere varen på posthuset til forsendelse til denne adresse, senest 14 dage efter kundens modtagelse af varen. Det bemærkes for god ordensskyld, at det ikke er muligt at fortryde sit køb på arrangementsdagen.

Varer, der returneres, skal ledsages af faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering, dette gælder også for så vidt angår uafhentede varer hos transportøren.

Reklamationsret

Kunden kan ikke påberåbe sig fejl eller mangler, der viser sig 2 år efter ydelsens levering.

Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes hurtigst muligt, efter at denne blev konstateret eller burde have været konstateret.

Arena Syd`s pligter

Arena Syd indestår for, at den bestilte ydelse vil blive udført på professionel og faglig forsvarlig måde, men giver ingen garanti for, at ydelsen vil føre til et bestemt resultat for kunden.

Ydelsen udføres i henhold til informationerne i kundens ordre samt eventuelle andre informationer modtaget fra kunden vedrørende den bestilte ydelse. Arena Syd påtager sig ikke noget ansvar for fejl eller mangler i ydelsen, som skyldes indholdet af informationer modtaget fra kunden.

Arena Syd påtager sig ikke noget ansvar over for kunden, ud over hvad der fremgår af ovennævnte og præceptiv lovgivning. Arena Syd kan således i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

Det bemærkes, at ændring af f.eks. løberute eller distance, turnerings- eller spilleplan ikke betragtes som værende væsentlig fejl eller mangel.

Persondata

Arena Syd`s behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven.

Arena Syd er dataansvarlig for de på hjemmesiden behandlede persondata. Arena Syd har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger, mod at persondata, der behandles på hjemmesiden, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Kunden kan kontakte Arena Syd, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

Kunde/ordredata er ikke beskyttet ved kryptering under transmission og den efterfølgende opbevaring.

Oplysninger vedrørende kundens bestilling opbevares så længe de tjener et formål, hvorefter oplysningerne automatisk slettes.

Oplysninger om kunderne - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes af Arena Syd kun til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå. Arena Syd videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. Arena Syd benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

Dog kan Arena Syd via e-mail sende kunden nyhedsbreve og produktinformation og andet materiale om egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser. Kunden kan når som helst frabede sig at modtage sådanne henvendelser pr. e-mail.

Markedsføring

Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med Arena Syd`s arrangement, kan efterfølgende frit benyttes af Arena Syd, herunder også til markedsføringsformål. Alle fotos, som Arena Syd benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, sociale medier, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale.

De officielle pressefotos, som stilles til rådighed i mediepakken, må anvendes frit i forbindelse med omtale af Leverandørens arrangement. For tilladelse til brug af fotos, kontakt venligst Arena Syd.

Forbehold for trykfejl m.v.

Arena Syd tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering, som følge af force majeure begivenheder. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser samt arrangementsbeskrivelser såvel online, som på trykt materiale. Al information offentliggøres altid med forbehold for ændringer.

Arena Syd forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af købesum. Kreditkortgebyr refunderes ikke ved aflysning.

Arena Syd er alene ansvarlig for købers eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Arena Syd`s ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte gebyr.

Ansvar

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken Arena Syd, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under arrangementet, og som ikke kan tilskrives Arena Syd eller dennes leverandør. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse.

Kunden er selv ansvarlig for at tegne behørig ulykkesforsikring, før deltagelse i arrangementer.

Et event betragtes som aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i ruter, distancer, spilleplan,dato, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke. Læs dog informationen om arrangementet.

Det bemærkes særskilt, at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer", er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg.

Arena Syd forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

 

 

Links

Nets: http://www.nets.eu/dk-da/Pages/default.aspx

Foreningen for Dansk Internet Handel: http://www.fdih.dk/

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: http://www.kfst.dk/

Forbrug.dk: http://www.forbrug.dk/

 

Udmeldelse af foreningen Arena Syd

Vi ønsker ikke at holde på medlemmer der ikke ønsker at forlænge deres kontingent. Derfor sender du en mail til info@arenasyd.dk når du ønsker at melde dig ud. 

Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Lignende medlemskaber